KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Değerli Hastamız,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amacı olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusu bizim için çok önemlidir. Bu nedenle laboratuvarımızda bulunan kişisel bilgilerinizi, size laboratuvar hizmetini sunmak için kullananlar ve saklıyoruz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerden yararlanan kişiler dahil, Şirket iletilebilen tüm kişilere ait her türlü kişisel veri kaydı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak çalıştırılmasına ve muhafaza edilmesinin gerekli önemine vermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ayrıntılar açıklanarak belirtilen surette ve mevzuat tarafından emredilen çerçevede çalıştırılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme ve kişisel verilere ilişkin politikamız aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşımı İzni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşımı İzni; Biruni Mobil Sağlık’ın siz değerli hasta laboratuvarlarımız sunduğu olanaklar sunarken, ne tür kişisel olarak verildiğini, bu kişisel verilerin nasıl kaydedildiğini, Biruni Mobil Sağlık’ın şifrelerinin kişisel olarak, üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Biruni Mobil Sağlık olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) devam ediyor; veri sorumlusu özetiyle, laboratuvar hizmetleri ile bağlantılı ve sınırlı olarak talep ettiğiniz kişisel bilgilerin, yine işlenmelerini çerçeveli olarak; kullanılacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek, sadece kanunen bu kişisel verileri talep etmeyen yetkili kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngörülmesi hallerde ve sıkılacak,

Kişisel belgelerin Biruni Mobil Sağlık tarafından işlenme sözleşmeleri ve hukuki sebepleri; Başvurunuz kapsamında, açık onayınıza istinaden, talebiniz olan laboratuvar testlerinin yapılması, daha önceki sonuçlarınızla karşılaştırılması, gerek içten ayrılmış diğer şekilde çoğaltılması ve 3.şahıslarla paylaşılması amacıyla tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otomasyonlar dosyası bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme süreçlerine, ayrıca 6698 sayılı kanun madde 47/1’e göre “Sağlık hizmeti almak üzere kamu ve özel sağlık sistemleri ile sağlık meslek mensuplarına başvurmayanların, sağlık hizmetinin olarak verilmesi verilmesi gereken veya kendilerine verilen hizmete ilişkin kişisel veriler işlenebilir.” maddesine uymaktadır.

Bu amaçlanan, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği kurum veya kuruluşlar; kişisel veri koruması, sigorta firmaları, sağlık bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yerleşik/yurtdışı bölümlerimiz/ortaklarımız; Biruni Mobil Sağlık olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel bakımın muhafazası, yetkiliz hakların korunması ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri kullanım işlemlerinin saklanmasında kullanım müşterek ve müteselsil sorumlusu olan diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verilerin sözlü, yazılı, elektronik olarak saklanması, web sitesi, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verilerinizin ilgili olarak KVKK md.

a) İşlenip işlenmediğini öğrenmeyi,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişilerin bilmesi,

d) Eksik/yanlış işlenmişse yapıları istememe,

e) KVKK 7. maddesinde çerçeve çerçevelerinin silinmesini istememe,

f) (d) ve (e) bentleri tutulan işlemler, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilerin bildirilmesini istememe,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak çalıştırılması nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı geçerliliğini kaybeder. Bunun için kisiselverilerim@birunimobil.com.tr  mail ile size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf” biçimindeki bir olamaz güvenli e-imza ile imzalanabilir veya size ait kayıtlı e-posta Adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ince imzanızı içeren bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması Biruni Mobil Sağlık için önemli bir dayanıklılık. Biruni Mobil Sağlık, kişisel yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korunmak için gerekli önlemler kapsamındadır. Biruni Mobil Sağlık kişisel bakımı gizli tutmayı, gizliliğin devamlılığını ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Biruni Mobil Sağlık’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, sistem tarafından yapılan saldırılar sonucu kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Biruni Mobil Sağlık bu durumu size ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na kaydeder. Hizmet alıcıları, Paylaştıkları bilgilerin doğru olup olmadığı ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK kapsamındaki kişisel veriler üzerinde sahip oldukları hakları kullanımları ve ilgili diğer mevzuat bakımından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi bağlantılarından doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olan kabul ve beyanların serbest bırakılması. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşımı İzni’nde belirtilen işlemlerla işlenmiş olan kişisel olarak tutulur; KVKK md. 7/f.1’e göre düzenlenmiş amaç ortadan kalktığında “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilmiştir 9. Madde uygulanır ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre kanunların değişimleri süreler boyunca kendi kendine anonimleştirilerek devam ettirilir. Kişisel ayarların çalıştırılması ve kullanılması ile ilgili olarak kanun ve kayıtların yapılmasına izin verilmesi silme ve izin verilmiş izin alma geri alma imkanız bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. hükümlerinin gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanarak ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başka bir bilgisayara iletebilirsiniz. Bunun için Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanarak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izinlerini diğer bilgisayarınıza iletebilirsiniz. Bunun için Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanarak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izinlerini diğer bilgisayarınıza iletebilirsiniz. Bunun için kisiselverilerim@birunimobil.com.tr mail iletilmiş size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile posta atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf” biçimindeki bir olamaz güvenli e-imza ile imzalanabilir veya size ait kayıtlı e-posta adresinden yasaktır elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya  www.birunimobil.com.tr yerdeki formülü doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshası ya da ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirketimizin Gülbahar Mh. Altan Erbulak Sokak No:14 Maya Han Kat:5 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul’da manuel olarak iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer izolasyonlarla gönderebilirsiniz. Biruni Mobil Sağlık, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”nde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilen yeni “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşımı İzni”nin   www.birunimobil.com.tr bölgesiyle birlikte birlikte geçerlilik kazanır. Uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme ve icra daireleri işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddiası veya talep olması durumunda, İstanbul mahkemesi ve icra daireleri yetkili olacaktır. Hizmet alıcılar, hizmet almadan önce “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”ni incelediklerini, yukarıda belirtilen tüm özelliklera kayıtlarını kabul, beyan ve taahhütlerini incelediler.